Przejdź do treści strony
Godło

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta edukacyjna

Studium PNJO prowadzi lektoraty języków obcych w oparciu o standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wytyczne zawarte w Europejskim Opisie Kształcenia Językowego Rady Europy.

Lektoraty języków obcych prowadzone są przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach oferty edukacyjnej odbywają się lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego. Na kierunkach Filologia polska oraz Historia obowiązuje dodatkowo lektorat języka łacińskiego.

W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą obowiązywać następujące poziomy docelowe na lektoratach języków obcych:
- dla studiów pierwszego stopnia: poziom B2
- dla studiów drugiego stopnia: poziom B2+

Poziom B2 biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
Rozumienie
Słuchanie: potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie: czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.
Mówienie
Porozumiewanie się: potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Samodzielne wypowiadanie się: potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.
Pisanie
Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Cele przedmiotu dla studiów pierwszego stopnia:
Student kończący lektorat na SPS powinien znać język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów na poziomie biegłości średnio zaawansowanym wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent lektoratu powinien być przygotowany do komunikowania się w języku obcym także w środowisku zawodowym.
Student po zakończeniu nauki na lektoracie powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie nieskomplikowanych tekstów fachowych z zakresu studiowanej dziedziny.
Student powinien posiadać umiejętność ustawicznego kształcenia i samokształcenia w języku obcym.

Cele przedmiotu dla studiów drugiego stopnia:
Student kończący lektorat na SDS powinien znać język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów na poziomie biegłości średnio zaawansowanej wyższej plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent lektoratu powinien być przygotowany do komunikowania się w języku obcym także w środowisku zawodowym. Student po zakończeniu nauki na lektoracie powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów fachowych z zakresu studiowanej dziedziny.
Student powinien posiadać umiejętność ustawicznego kształcenia i samokształcenia w języku obcym.

Oferta edukacyjna Studium PNJO to także lektorat języka polskiego jako obcego dedykowany studentom z zagranicy podejmującym studia w Akademii Pomorskiej w ramach wymiany semestralnej, podwójnego dyplomu lub programu Erasmus+. 

Studenci, którzy chcą uzupełnić brakujące sprawności językowe lub ukończyli naukę języka obcego na lektoracie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w ramach płatnych kursów językowych prowadzonych przez Studium PNJO. Zapraszamy wszystkich chętnych!

- więcej informacji w zakładce: https://sjo.apsl.edu.pl/studium-praktycznej-nauki-jezykow-obcych/oferta-spnjo/kursy-jezykowe

W zależności od zapotrzebowania oferujemy także kursy specjalistyczne z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego.

Miło nam poinformować, że Studium PNJO jest partnerem ETS Educational Testing Service oraz PTE General.
Współpracujemy z ETS  i PTE General jako ośrodek egzaminacyjny przeprowadzający egzaminy językowe.
W roku 2018 uzyskaliśmy uprawnienia CENTRUM EGZAMINACYJNEGO do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
- więcej informacji w zakładkach: 

https://sjo.apsl.edu.pl/studium-praktycznej-nauki-jezykow-obcych/certyfikaty-miedzynarodowe/jezyk-angielski-i-niemiecki

https://sjo.apsl.edu.pl/studium-praktycznej-nauki-jezykow-obcych/certyfikaty-miedzynarodowe/jezyk-polski-jako-obcy

 

Znajdziesz nas tutaj